Školné

Školné v příštím školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, ve školním roce 2020/2021 dojde k mírnému zvýšení školného (o cca 30 Kč měsíčně).

K tomuto kroku jsme byli nuceni stále rostoucími cenami všeho, co škola k provozu nezbytně potřebuje. Školné jsme naposledy zvyšovali před mnoha lety a i nadále se budeme snažit, aby umělecké vzdělání bylo dostupné všem. I v budoucnu bude zachována možnost, aby rodiče mohli v případě sociální nouze požádat o prominutí tohoto poplatku.

Školné i po uvedeném zvýšení pokrývá pouze nepatrnou část nákladů na vzdělání každého žáka (podle typu studia 5 – 9%) – je tedy opravdu jen symbolickým paušálním příspěvkem rodičů (ostatní náklady na vzdělání hradí převážně stát).

Školné ve školním roce 2019/2020

V souladu s vyhláškou č. 71 / 2005 Sb. § 8 stanovuje ředitel školy školy úplatu za vzdělávání (dále jen “školné”) takto:

Vnitřní předpis – školné ve školním roce 2019/2020

základní studium
individuální výuka od 1. ročníku:
1425 Kč / pololetí
základní studium
skupinová výuka od 1. ročníku
(tj. 2-4 žáci na jedné vyuč. hodině):
1300 Kč / pololetí
přípravný ročník: 700 Kč / pololetí
  1. Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka, může ředitel školy osvobodit žáka od placení školného. Jsou-li důvodem žádosti o osvobození sociální poměry žáka, doloží rodiče svou žádost platným rozhodnutím o přiznání přídavků na děti. Žádost o osvobození je nutno podat do 15 dnů od obdržení výzvy k úhradě.
  2. Školné se platí obvykle 2x ročně – vždy za pololetí školního roku (tj. září až leden; únor až červen). Úhradu lze provést příkazem k převodu z účtu. Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu.
  3. Termín splatnosti školného je 15 dnů od obdržení výzvy k úhradě.
  4. Školné se dále řídí vyhláškou č. 71 / 2005 Sb.

Mgr. Pavel Píha,
ředitel školy

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti od 1.5.2020.


Žádost o osvobození od školného