Školné

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Úplata za vzdělávání v základní umělecké školy (dále jen “školné”) pokrývá pouze nepatrnou část nákladů na vzdělání každého žáka (podle typu studia 5 – 9%), je tedy jen symbolickým paušálním příspěvkem rodičů (ostatní náklady na vzdělání hradí převážně stát).

Vnitřní předpis – školné ve školním roce 2020/2021

V souladu s vyhláškou č. 71 / 2005 Sb. § 8 stanovuje ředitel školy úplatu za vzdělávání (dále jen “školné”) takto:

ZÁKLADNÍ STUDIUM
individuální a skupinová výuka nástroje/zpěvu od 1. ročníku
1550 Kč / pololetí
PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK I 
výuka hry na nástroj/zpěvu od pololetí školního roku
850 Kč / pololetí
PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK II
výuka hry na nástroj/zpěvu po celý školní rok
1550 Kč / pololetí
  1. Ve zcela výjimečných případech může ředitel školy rozhodnout o snížení školného. Jsou-li důvodem sociální poměry žáka, doloží rodiče svou žádost platným rozhodnutím o přiznání přídavků na děti. Žádost o snížení školného je nutno podat do 15 dnů od obdržení výzvy k úhradě.
  2. Školné se platí 2x ročně – vždy za pololetí školního roku (tj. září až leden; únor až červen). Úhrada se provádí příkazem k převodu z účtu. Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu.
  3. Termín splatnosti školného je 15 dnů od obdržení výzvy k úhradě.
  4. Školné se dále řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti od 1.9.2020.

Mgr. Pavel Píha, ředitel školy


Formulář žádosti o snížení školného