Informace o studiu

Přijímání nových uchazečů o studium – jak a kdy se přihlásit ke studiu

Zájemci o studium ve věku od 6 let se mohou dostavit k zápisu v těchto dnech:  

 • pondělí 18. června 2018, 14 až 17 hodin
 • úterý 19. června 2018, 14 až 17 hodin
 • pondělí 10. září 2018, 14 až 17 hodin
 • pondělí 11. září 2018, 14 až 17 hodin

Při zápisu děti absolvují velice jednoduchý talentový test. Na tento test není potřeba žádná příprava – jde pouze o zjištění základních hudebních předpokladů, které jsou pro studium hudby potřebné (dítě zazpívá jakoukoliv lidovou písničku, zazpívá učitelem zahraný tón a zopakuje učitelem zatleskaný jednoduchý rytmus). Test trvá pouze několik minut.

Přijetí nebo nepřijetí ke studiu je ovlivněno pouze těmito kritérii: prokázání základních hudebních předpokladů a dostatek volných studijních míst v konkrétním oboru. V případě zájmu, který převyšuje kapacitu školy, jsou preferováni zájemci s vyššími studijními předpoklady. Podrobné informace o výsledku testu poskytne rodičům na požádání ředitel školy.

Jakékoliv dotazy Vám rádi a ochotně zodpovíme na tel. čísle 385 731 712, prostřednictvím e-mailu nebo při Vaší osobní návštěvě.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kritéria pro přijetí ke studiu

Údaje o škole

Rodice_vitani_logoZUŠ (dříve lidové školy umění) poskytují základy uměleckého vzdělání zejména mládeži školního věku. Hlavním posláním je zejména příprava žáků pro budoucí amatérskou praxi.

Naši žáci se v průběhu studia seznámí s klasickou i populární hudbou, rockem, folkem, lidovou hudbou a dalšími žánry. Cílem je vybavit každého žáka takovými znalostmi a dovednostmi, aby se po absolutoriu mohl bez problémů uplatnit v jakémkoliv hudebním žánru.

Zvláště talentované jedince můžeme kvalifikovaně připravit k dalšímu studiu na konzervatořích a dalších středních i vysokých školách uměleckého zaměření.

Podmínkou přijetí ke studiu jsou alespoň minimální talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy pro zvolený obor. Viz kritéria pro přijetí ke studiu.

Veškerá pedagogická, organizační i hospodářská činnost školy podléhá stálé kontrole mnoha institucí (např. Česká školní inspekce, finanční, krajské i městské úřady). Přímá pedagogická činnost se řídí závaznými učebními plány a osnovami Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy České republiky. Kontrola a součinnost uvedených institucí spolu s přísnými požadavky na kvalifikovanost pedagogů školy zaručuje vysokou profesionální úroveň výuky.

Studijní obory

Základní umělecká škola Karla Komzáka v Týně nad Vltavou má hudební oddělení, ve kterém je možné studovat tyto obory:

 • housle
 • akordeon
 • klarinet
 • saxofon
 • klavír
 • elektronické klávesové nástroje
 • zobcová flétna
 • klasický sólový zpěv
 • populární sólový zpěv
 • kytara
 • trubka, baskřídlovka, lesní roh, trombón, tuba a další žesťové nástroje

Pro koho je studium v ZUŠ určeno

Studium je určeno dětem od 5-6 let. Nejmenší děti jsou zpravidla zařazovány do specializovaného přípravného ročníku. V případě volné kapacity můžeme organizovat i kurzy pro dospělé.

Přípravný ročník (jinak též nultý – zkušební)

je specializovaná třída pro nejmenší muzikanty (ve věku 5-7 let). V prvním pololetí děti navštěvují 1x týdně skupinovou přípravnou hudební výchovu, kde si hravou formou osvojují základní hudební znalosti a dovednosti. Ve druhém pololetí se k této výuce přidává hodina hry na hudební nástroj, příp. zpěvu. Nástroj – obor si mohou žáci zvolit podle svého zájmu.

Děti a rodiče se nemusejí obávat fyzické náročnosti některých nástrojů – u akordeonů, houslí a kytar existují zmenšené verze, vhodné pro malé děti. Tyto zmenšené verze můžeme dětem bezplatně zapůjčit domů. U nástrojů, u kterých zmenšené varianty nejsou k dispozici (klarinet, trubka, pozoun, další žesťové nástroje apod.), začínají děti hrát na zobcovou flétnu jako na přípravný nástroj, po 2-3 letech, kdy jsou již děti dostatečně fyzicky vyspělé, mohou přejít na tyto náročnější nástroje (i ty má škola k bezplatnému zapůjčení).

V přípravném ročníku můžeme dětem nabídnout studium v těchto oborech: housle, akordeon (harmonika), klavír, sólový zpěv, kytara, zobcová flétna (jako hlavní obor i jako příprava na jiný nástroj) a elektronické klávesové nástroje. Hudební nástroj/zpěv se v přípravném ročníku vyučuje ve skupince 2-4 dětí na jedné vyučovací hodině (45 min.).

Podmínkou k přijetí do 1. ročníku jsou alespoň minimální talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Při výběru a zakoupení vhodného nástroje nabízíme poradenskou činnost zdarma.

Základní studium od 1. ročníku

se liší podle jednotlivých oborů – obvykle se dělí na dva cykly, z nichž první trvá 4-7 let a druhý 4 roky. Žáci absolvují jednu hodinu týdně výuky hlavního oboru (nástroje nebo zpěvu), jednu hodinu týdně předmětu hudební nauka, ve vyšších ročnících pak navštěvují i další předměty – komorní nebo souborovou hru, komorní zpěv a obligátní klavír.

Základem studia je individuální výuka, v nižších ročnících vyučujeme některé nástroje ve skupince 2 dětí na vyučovací hodině (el. klávesy, zpěv, zobc. flétna, kytara).

Lze studovat i dva hlavní obory současně. Mimořádně nadaní žáci mohou být zařazeni do tzv. rozšířeného studia s vyšší hodinovou dotací.

Kritéria pro přijetí ke studiu

ZUŠ jsou školy výběrové a na přijetí ke studiu není právní nárok. Podmínky k přijetí ke studiu:

1. Žák musí prokázat určitou míru hudebního talentu
Pro zjištění míry talentu absolvují uchazeči o studium velice jednoduchý orientační talentový test. Na test není potřeba žádná příprava – jde pouze o zjištění základních předpokladů, nezbytných k tomu, aby se žák cítil ve své činnosti úspěšný.Obsah talentového testu: dítě zazpívá jakoukoliv lidovou písničku, zazpívá učitelem zahrané tóny a zopakuje učitelem zatleskaný jednoduchý rytmus.

2. Škola musí mít dostatečnou kapacitu ve zvoleném oboru
Naší maximální snahou je přijmout ke studiu každého, kdo má zájem a potřebný talent. Kapacita školy je však omezena nařízením ministerstva školství, které stanovuje školám limity zaměstnanců, žáků a finančních prostředků. Tato omezení jsou závazná a školy je v žádném případě nesmějí překročit. Uvedenými restrikcemi ministerstva školství je počet studijních míst v ZUŠ omezen, proto bohužel nemůžeme vždy vyhovět všem, kteří mají o studium zájem. V případě, že zájem o studium převyšuje možnosti školy, rozhoduje o přijetí míra hudebních předpokladů každého uchazeče.

Na jakékoliv Vaše dotazy rádi odpovíme e-mailem nebo při Vaší osobní návštěvě.

Čtěte také: co je ZUŠ ››; školné ››

Poslechněte si několik ukázek hry našich žáků

Viz stránka videa »

Prohlédněte si fotografie některých souborů

Fotografie některých souborů si můžete prohlédnout na stránce fotogalerie »

V naší škole existuje také mnoho dalších různých hudebních seskupení. Jejich cílem je především zprostředkovat dětem úžasný pocit ze společného muzicírování. Komorní nebo souborová hra patří ve vyšších ročnících k povinným předmětům.

Jakékoliv další informace Vám velice rádi poskytneme při Vaší osobní návštěvě nebo na těchto kontaktech:

telefon: 385 731 712, 734 107 588
e-mail: info@zuskomzaka.cz

Objednejte si zasílání našich novinek e-mailem ›››