Školní řád

Školní řád

Tento předpis se vydává na základě ustanovení § 30, odst. 1,2,3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN. Školní řád je zveřejněn v přízemní hale školy a na webu školy www.zuskomzaka.cz.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu v první lekci na začátku nového školního roku. V třídní knize provedou učitelé zápis o školení. Pokud žák zahájí studium později, bude seznámení se školním řádem provedeno v den nástupu.

Práva žáků:

a) Právo na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005Sb.; právo na informace – mohou je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat; právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

b) Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku.

c) Právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitosti týkajících se základního uměleckého vzdělávání.

d) Mimořádně nadaní žáci a žáci připravující se na další profesionální dráhu mohou studovat s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do rozšířeného vyučování může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.

e) Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy (na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu) přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

f) Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče.

g) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení a znevýhodnění.

h) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného učebním plánem/školním vzdělávacím programem (na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo jeho zákon. zástupce), a to buď na školní rok nebo jeho část, zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Povinnosti žáků:

a) Žáci přicházejí do školy včas a pravidelně (podle rozvrhu hodin), nejdříve však deset minut před zahájením vyučování.

b) Po příchodu do školy se žáci přezují, obuv a svrchní oděv mohou odložit v šatně, kde však nesmějí ponechávat peníze a cenné předměty. Do učeben individuální výuky žáci vstupují samostatně a pouze přezutí.

c) Na přezutí je dovolena pouze obuv s pevnou patou. Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny pantofle (hrozí nebezpečí úrazu především při pohybu na schodech).

d) Žáci kolektivních předmětů jsou odváděni do výuky ze šatny v přízemí svým učitelem. Po skončení výuky jsou odvedeni zpět na totéž místo. Na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné.

e) V prostorách školy se žáci chovají slušně a tiše.

f) Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školy šetrně. Poškozování vybavení školy je hrubým kázeňským prohřeškem.

g) Při nepřítomnosti učitele se žák hlásí řediteli školy, při nepřítomnosti ředitele se žák hlásí osobě, která ředitele dočasně zastupuje.

h) Po vyučování žáci ihned opouštějí školu. Dojíždějící žáci mohou po dohodě zákonného zástupce s ředitelem výjimečně pobývat ve škole do odjezdu dopravního spoje.

i) Před ukončením vyučování nesmí žák bez povolení učitele opustit budovu. Učitel může uvolnit žáka z vyučovací hodiny výhradně na předchozí písemnou žádost rodičů.

j) Jakmile žák obdrží složenku na zaplacení školného, ihned ji odevzdá rodičům. Podrobnosti placení školného upravuje vnitřní předpis školy.

k) Každé poranění ohlásí žák ihned vyučujícímu, řediteli školy nebo jeho zástupci, kteří zajistí odborné ošetření, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc a informují rodiče.

l) Práva rodičů nezletilých žáků:

a) Rodič má právo na pravidelné informace o studijních výsledcích žáka. Informace o studijních výsledcích podávají učitelé v době vyučovací hodiny žáka, mimo tuto dobu po předběžné domluvě s učitelem.

b) Náslechy rodičů v hodinách výuky jsou možné na základě předběžné dohody s učitelem, případně na jeho vyzvání.

Povinnosti rodičů nezletilých žáků:

a) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

b) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy, podle určeného rozvrhu hodin, do všech předmětů podle učebních plánů.

c) Nemůže-li se žák dostavit na vyučování, je rodič povinen včas (1-2 dny předem – pokud tomu nebrání vážné důvody) informovat učitele o nepřítomnosti (písemně, osobně, telefonicky nebo emailem).

d) Učitel může uvolnit žáka před koncem vyučovací hodiny výhradně na předchozí písemnou žádost rodičů.

e) Pravidelně kontrolovat zápisy učitelů v žákovské knížce.
Práva a povinnosti zletilých žáků jsou totožná s právy a povinnostmi nezletilých žáků a současně s právy a povinnostmi rodičů.

Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst. 2 školského zákona

a) Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu a školu, v níž se žák vzdělává.

b) Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Učební dokumenty

Škola vyučuje podle platných učebních plánů pro ZUŠ (schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 26. června 1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1.9.1995) a Školního vzdělávacího programu.

Organizace výuky

a) Vyučování se řídí rozvrhy hodin, které jsou k dispozici v kanceláři školy, rozvrhy kolektivních předmětů jsou vyvěšeny na nástěnce v hale a na webových stránkách školy.

b) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

c) Přestupy na jiný studijní obor a přidání dalšího studijního oboru schvaluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, podané nejpozději do konce školního roku, a na základě doporučení třídního učitele.

d) Základní umělecká škola je školou výběrovou, na přijetí ke studiu není právní nárok. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu je výhradně v pravomoci ředitele školy.

e) Škola může organizovat koncerty, vystoupení, soutěže a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

Vyučovací hodiny a přestávky

a) Vyučovací hodina trvá zpravidla 45 minut.

b) Vyučovací hodiny kolektivních předmětů jsou odděleny pětiminutovými přestávkami.

Vstup a pohyb ve škole

a) Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně.

b) Ve škole a v jejím areálu platí zákaz vnášet do školy předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví osob, povolen není zejména vstup na kolečkových bruslích, kole, koloběžce.

c) Žáci a všichni ostatní návštěvníci školy se chovají tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své ani jiných osob.

d) Dospělí, kteří doprovázejí žáky do výuky, čekají na určených místech ve škole (šatna, přízemní hala) nebo se po domluvě s třídním učitelem se mohou zúčastnit výuky v učebně.

e) Ve všech prostorách školy platí zákaz kouření a manipulování s otevřeným ohněm.

f) Žáci, rodiče a další osoby nesmějí vstupovat do budovy školy s domácími zvířaty (zejm. psi, kočky).

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

b) Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajistí ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími osobami, které jsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

c) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

d) Při akcích konaných mimo budovu školy nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

e) Při akcích školy zajišťuje pověřený pracovník školy bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 min. před rodičům předem písemně oznámenou dobou shromáždění.

f) Před každou školní akcí je třídní učitel nebo pracovník pověřený ředitelem povinen písemně seznámit žáky školy a jejich zákonné zástupce s místem srazu, hodinou, místem ukončení akce a dobou, kdy bude akce ukončena. Tuto informaci poskytne učitel/pracovník rodičům před plánovanou akcí. Po skončení akce skončí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.

g) Při organizaci školní akce (koncerty mimo budovu, zájezdy, soutěž apod.) je třídní učitel povinen si vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce žáka na formuláři „Písemný souhlas rodičů“.

h) V učebnách není povoleno žákům otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

i) Žáci jsou pojištěni proti školnímu úrazu. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy.

j) Pedagog nesmí ponechat žáka v učebně bez dozoru.

k) Škola je povinna vést evidenci úrazu žáků, k nimž došlo při činnostech a zaslat záznam o úrazu stanovených orgánům a institucím.

l) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

a) Žáci – zákonní zástupci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

b) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

c) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

d) Žáci si mohou zapůjčit hudební nástroj na základě smlouvy o zapůjčení, uzavřené mezi ředitelem školy a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Nástroje se zapůjčují zdarma, žáci si však hradí běžný spotřební materiál (struny apod.).

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Podrobnosti a výše úplaty na školní rok jsou dány vnitřním předpisem školy, který je zveřejněn na webu školy a v písemné formě jej škola zasílá vždy na začátku školního roku žákům a jejich zákonným zástupcům.

Ukončení vzdělávání – ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení.
2) Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona)
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín
3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Výchovná opatření se řídí § 31 školského zákona

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu. Žáci mohou být pochváleni třídním učitelem a to písemným zápisem do ŽK. Žáci mohou dostat pochvalu ředitele školy za vzornou reprezentaci školy nebo jinou činnost spojenou s výchovně vzdělávacím procesem, zápisem do ŽK. Ředitel školy může v případě závažného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o ZUŠ, školním řádem a dalšími předpisy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. Žák může být také vyloučen, pokud se dopustí trestného činu nebo závažnějšího přestupku. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

Opatření proti šíření infekčních chorob

1) Do školy mohou rodiče poslat pouze děti zcela zdravé, které nemají žádné příznaky infekční nemoci (rýma, kašel, průjem, zvracení apod.).

2) Do budovy školy nevstupují žádné osoby, u kterých se projevují jakékoliv příznaky infekční nemoci – toto opatření se týká dětí, vyučujících, rodičů i ostatní veřejnosti.

3) Žák s příznaky infekční nemoci může vstoupit do budovy školy, pokud se ocitne ve vážné nouzi (potřebuje přivolat lékařskou pomoc apod.).

4) Pokud se žák dostaví na výuku s příznaky infekční nemoci nebo pokud se příznaky projeví až během vyučování, je vyučující povinen neprodleně oddělit nemocného od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. Vyučující pak telefonicky informuje zákonného zástupce nemocného žáka a vyzve jej, aby se dostavil do školy a dítě převzal. Po skončení výuky učitel oznámí tuto událost řediteli školy.

5) Vyučující oddělí nemocného od ostatních žáků takovým způsobem, aby současně zajistil nepřetržitý dozor nad všemi žáky.

6) V době epidemie škola nepořádá žádná veřejná vystoupení.

7) Rodiče žáků jsou povinni neprodleně oznámit škole každou změnu těchto údajů: zdravotní omezení žáka, změny adresy bydliště, změny telefonických kontaktů na všechny zákonné zástupce žáka.

Tento školní řád nabývá účinností dnem 3. 9. 2012. Platnost předchozího předpisu se tímto ruší.

V Týně nad Vltavou 3. 9. 2012

Mgr. Pavel Píha
ředitel školy v. r.