Školné

Školné ve školním roce 2019/2020

Školné pokrývá pouze malou část nákladů na vzdělání a jeho výše je spíše symbolická – skutečné měsíční náklady na vzdělání jednoho žáka činí více než 2000 Kč. Většinu těchto nákladů hradí stát, zřizovatel a sponzoři.

Vnitřní předpis – školné ve školním roce 2019/2020

základní studium
individuální výuka od 1. ročníku:
285 Kč/měsíc
(tj. 1425 Kč/pololetí)
základní studium
skupinová výuka od 1. ročníku
(tj. 2-4 žáci na jedné vyuč. hodině):
260 Kč/měsíc
(tj. 1300 Kč/pololetí)
přípravný ročník: 140 Kč/měsíc
(tj. 700 Kč/pololetí)
 1. Pokud žák studuje dva nebo více hlavních oborů současně, obdrží slevu na školném 30 Kč měsíčně (tj. 150 Kč/pololetí) v každém z hlavních oborů. O tuto slevu není třeba žádat, škola ji poskytne automaticky.
 2. Školné se platí obvykle 2x ročně – vždy za pololetí školního roku (tj. září až leden; únor až červen). Úhradu lze provést jedním z těchto způsobů: poštovní složenkou, příkazem k převodu z účtu, nebo osobně v kanceláři školy. Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu.
 3. Termín splatnosti školného je 15 dnů od obdržení složenky.
 4. Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka, může ředitel školy osvobodit žáka od placení školného zčásti nebo zcela, zpravidla na pololetí školního roku. Jsou-li důvodem žádosti o osvobození sociální poměry žáka, doloží rodiče svou žádost platným rozhodnutím o přiznání přídavků na děti. Žádost o osvobození je nutno podat do 15 dnů od obdržení složenky.
 5. Poměrnou část školného lze vrátit pouze za těchto podmínek:
  • Jestliže žák při řádně omluvené souvislé nepřítomnosti ve všech předmětech chybí minimálně 4 po sobě jdoucí týdny* (pouze ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů).
  • Jestliže škola nevyučovala v žádné předmětu minimálně 4 po sobě jdoucí týdny a nebylo možné zajistit náhradní výuku jinými vyučujícími*.
  • Jestliže žák ukončí studium ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů.
 6. Poměrnou část školného lze vrátit na základě písemné žádosti rodičů, podané během příslušného školního roku.
 7. Hodiny zameškané žákem se nenahrazují.

* Vysvětlivka:
Do těchto hodin se nezapočítávají hodiny, které připadají na školní prázdniny a státem uznané svátky.

Tento vnitřní předpis byl k 30.4.2020 zrušen. Platné znění předpisu naleznete zde.

Mgr. Pavel Píha,
ředitel školy


Žádost o osvobození od školného