Novinky

Hygienická pravidla, platná od 1.9.2021

  1. Do budovy školy nesmějí vstoupit žádné osoby, u kterých se projevují jakékoliv příznaky infekční nemoci.
  2. Pokud se žák dostaví na výuku s příznaky infekční nemoci, je vyučující povinen okamžitě přerušit výuku a oddělit nemocného od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. Vyučující pak bez prodlení telefonicky informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na jeho rychlé vyzvednutí.
  3. Rodiče dětí, které mají chronické zdravotní problémy, jejich příznaky lze zaměnit s infekční chorobou, doloží lékařským potvrzením, že dítě netrpí infekční nemocí.
  4. Ve společných prostorech školy (šatna, chodby, WC) platí povinnost nosit respirátor (děti nad 15 let) nebo roušku (menší děti do 15 let). Při výuce je ochrana dýchacích cest nepovinná.
  5. Rodiče, doprovázející osoby a ostatní návštěvníci vstupují do školy výhradně s respirátorem a zdržují se v budově školy pouze po dobu nezbytně nutnou.
  6. Žáci přicházejí do výuky nejdříve 5 minut před hodinou, v šatně se přezují a do učeben individuální výuky odcházejí samostatně (jen žáci hudební nauky vyčkají v šatně na příchod učitele). Ihned po skončení výuky žák opouští školu.
  7. Žáci ZUŠ se na výskyt Covidu netestují.
  8. Na přechodnou dobu prosíme rodiče, aby při vyřizování běžné agendy s učiteli upřednostňovali telefonický kontakt nebo email.

()