Co je ZUŠ

Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání

Způsob, kterým základní umělecké školy vyučují, je v českém i světovém měřítku naprosto unikátní a zaručuje vysokou profesionální kvalitu výuky, nesrovnatelnou s komerčními soukromými školami.

Jak vyučujeme

  • Jediným cílem a úkolem školy je poskytnout dětem maximální kvalitu výuky, zaměřenou primárně na kladné prožitky dětí a radost z provozování hudby. ZUŠ je nekomerční a neziskovou organizací – neprodukuje žádný finanční zisk.
  • Veškerá výuka je postavena na pozitivní motivaci dětí a na zvyšování kladných prožitků z hudby. Hlavní zásadou dobré vyučovací hodiny je předpoklad, že žáka musí hra a hodina bavit, musí odcházet z hodiny spokojen a motivován k další hře.
  • Ke kladné motivaci dětí využíváme všechny dostupné prostředky: partnerskou a přátelskou komunikaci mezi učitelem a žákem, rozhovory a výměnu zážitků, poslechy hudby, hru oblíbených skladeb a písní, hru s doprovody nahranými na CD, sledování zajímavých videzáznamů, hru v nejrůznějších hudebních souborech apod.
  • Základem studia je individuální výuka, pouze v nižších ročnících vyučujeme některé nástroje ve skupince 2 dětí (v přípravném ročníku 2-4).
  • Na jedné vyučovací hodině se učitel věnuje jednomu, maximálně dvěma žákům, má proto možnost přistupovat k dětem zcela individiálně a zařazovat do vyučování mnoho zajímavých činností, které žáka kladně motivují.
  • Individuální vyučování nástroje/zpěvu je důmyslně propojeno s výukou v dalších předmětech (hudební nauka, obligátní klavír, komorní a souborová hra, komorní zpěv). Ve škole existuje mnoho souborů různých žánrů, jejich cílem je především zprostředkovat dětem úžasný pocit ze společného muzicírování.
  • Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány, osnovami a školním vzdělávacím programem, které stanovují rozsah, obsah a kvalitu výuky, tím je zaručen vysoký standard vyučování.
  • Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost – minimální vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře (na rozdíl od různých zájmových kroužků, domů dětí a mládeže, soukromých škol nebo jiných zařízení, kde mohou vyučovat lidé bez jakéhokoliv vzdělání a kvalifikace).
  • Škola je pravidelně kontrolována Českou školní inspekcí, která dohlíží na kvalitu výuky, zařazování moderních prvků do výuky s akcentem na maximální kladnou motivaci žáků.

Nejlepší a nejnávratnější investicí je investice do vzdělání

Důležitost a nezastupitelnost uměleckého vzdělání pro zdravý rozvoj osobnosti dětí si uvědomuje stát i zřizovatelé škol, proto výuku v základních uměleckých školách významným způsobem dotují. Díky těmto dotacím se rodiče podílejí na financování vzdělání pouze symbolickou částkou.

Více na stránce: informace o studiu ›››